Sveriger Elgrossister

LOGGA IN
Du kan endast söka på hela E-nummer (7 siffror) och EAN-koder (13 siffror)

ALEM 09

 

Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans
och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO
och Sveriges Elgrossister, SEG.

Leveransbestämmelsen är ej avsedd att tillämpas för leveranser och tjänster,
elektriska hushållsapparater, hemelektronik, datorer eller programvaror.  

                 

Svensk version Engelsk version

ALEM09.pdf  

ALEM09 English.pdf


Inledande bestämmelser och definitioner
1. Om inte annat stadgas nedan, eller i övrigt avtalats mellan
parterna, gäller köplagen.

2. Prisbasbelopp: Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring
(1962:381).

3. Köpesumma: Angivet pris exklusive mervärdesskatt för
varor som enligt det individuella avtalet skall levereras till
ett projekt eller till ett leveransställe.

4. Skriftligen: Information som kan läsas och lagras.

5. Säljaren ska på lämpligt sätt, exempelvis via sin hemsida,
hålla köparen informerad om leverantörer med avvikande
ansvarstider enligt punkt 38.

Anbud
6. Säljarens anbud gäller en månad, om ej annat anges.

7. Avviker säljarens anbud från köparens förfrågan, skall
detta tydligt anges i anbudet. I annat fall gäller vad som
föreskrivs i förfrågan, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat.

Handlingar
8. Ritningar och andra handlingar som part överlämnat
förblir dennes egendom. Motparten får endast använda,
reproducera eller delge tredje man sådan handling, om det
fordras för det med handlingens överlämnande avsedda
syftet.
Härutöver kan följa skydd enligt immaterielrättslig lagstiftning
eller lagen om skydd för företagshemligheter.

9. Alla personer som befinner sig på eller levererar till en
byggarbetsplats är skyldiga att bära namnbricka med uppgift
om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig
legitimation tillgänglig, till exempel i form av körkort eller
ID-kort.
Om inte annat överenskommits skall säljaren utge vite
vid varje påtalat tillfälle som någon av hans anställda eller
anställda hos transportörer som anlitats av säljaren bryter
mot vad som föreskrivits i föregående stycke. Vite utgår
med 500 SEK per person och dag.

Meddelanden mm
10. Meddelande skall (t ex genom order- eller objektnummer)
ange den person eller enhet hos mottagaren som denne
uppgivit handlägga leveransen.

Författningar mm
11. Varan skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller
enligt lagar och andra författningar samt de föreskrifter
och anvisningar som åberopas i parternas avtal.
Ändras sådan bestämmelse efter säljarens anbud skall
avtalet ändras i den mån kostnaderna eller leveranstiden
påverkas.

Produktinformation
12. Hänvisas i parternas avtal till katalog eller annan produktinformation,
skall varan överensstämma med däri angivna
produktdata. Detsamma gäller om det av omständigheterna
i avtalet framgår att parterna avsett, att varan skall
motsvara data i produktinformationen.

Produktändringar
13. Säljaren äger, såvida detta ej medför tekniska eller ekonomiska
olägenheter för köparen, rätt att leverera varan med
efter avtalets ingående företagna produktändringar. Om
för köparen sådana olägenheter uppstår, äger köparen
häva avtalet såvitt avser ändrad vara samt vara som står
i sådant samband med den ändrade varan, att den måste
anses utgöra en enhet.
Säljaren är skyldig att ersätta köparen uppkommen skada
endast om säljaren vid avtalets ingående insett eller bort
inse att ändringen kunde vålla sådana olägenheter som
ovan sägs.
Ersättningsskyldigheten enligt denna punkt är begränsad
till köpesumman.

Prover
14. Prov är att betrakta som typprov, om noggrann överensstämmelse
ej avtalats.
 
Ansvar för konstruktion mm
15. Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och
för konstruktion som han tillhandahållit.
Part ansvarar även för av motparten föreslagen ändring
av partens konstruktion, såvida han inte uttryckligen
reserverat sig däremot före tillverkningens igångsättande.

16. Säljaren ansvarar inte för fel, som beror på av köparen
tillhandahållen vara, såvida ej säljaren visat oaktsamhet.

Transport och mottagande
17. Om ej annat avtalats, sker leverans med säljarens
transportorganisation fritt avtalad bestämmelseplats eller
med fristående fraktförare frakt- och emballagefritt
köparens närmaste godsstation eller annan överenskommen
bestämmelseplats.
Säljaren skall teckna transportförsäkring eller på motsvarande
sätt svara för varan.

18. Varan skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat
sätt.

19. Omhändertagande av emballage och förpackning sker
på köparens bekostnad.

20. Köparen ansvarar för att det finns tillfartsväg från allmän
väg till mottagningsplatsen och till inom arbetsplatsen
anlagda byggtransportvägar samt att köparens
mottagningsförhållanden medger leverans på lämpligt
sätt.

21. Om särskild lyftanordning behövs vid avlastningen
av varan skall denna tillhandahållas av köparen och
på dennes bekostnad om inget annat avtalats. Säljaren
skall avisera köparen om och när särskild lyftanordning
behövs, utom i sådana fall då det på grund av särskilda
skäl står klart, att sådan avisering inte erfordras.

22. Eventuell fraktkostnad skall alltid faktureras köparen
och inte uttagas kontant vid leveransen.

Returer
23. Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande,
godkännes utan extra kostnad för köparen.
Vid övriga av säljaren godkända returer krediteras
köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagervaror
normalt är 20 %.
Vid returer skall köparen lämna uppgift om nummer
och datum på säljarens faktura eller följesedel. Säljaren
skall utställa retursedel för mottagen eller avhämtad
vara.

Leveranstid

24. Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan
ej avtalad i fråga om lagervaror, skall leverans ske utan
dröjsmål.

Ansvar vid försening
25. Bedömer part att han kommer att bli försenad med
avlämnande eller mottagande av varan skall han omgående
underrätta motparten om detta och ange när
avlämnande eller mottagande kan ske.

26. Om parterna avtalat om viss dag eller vecka för leverans
eller mottagande av varan, skall – om parterna ej
avtalat annat – part, för varje påbörjad kalendervecka
varmed han överskrider denna tidpunkt, utge vite med
2 % av det avtalade priset för den försenade varan, eller
om del av varan är försenad, av priset för denna del.
Vite är begränsat till 10 % av ovan angivna pris, såvida
parterna ej uttryckligen överenskommit om annat
maximibelopp.
Krav på vite skall framställas inom 30 dagar efter
avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av varan.
Om så ej sker förfaller rätten till vite.
Försening avseende lagervaror skall meddelas motparten
senast tio dagar före leveranstidpunkten. Om så
sker skall vite ej utges.
Vitesbelopp understigande 100 kr utbetalas ej.

27. Blir vid försening ny leveranstidpunkt gällande, skall
om part överskrider den nya tidpunkten för leverans
eller mottagande av varan vite enligt punkt 26 utges
oberoende av vite som skall utges i anledning av den
tidigare förseningen.

28. Har part före den avtalade leveranstidpunkten underrättat
motparten om försening, äger motparten skriftligen
häva avtalet såvitt avser försenad vara, endast om
den aviserade förseningen medför väsentlig kostnad
för denne.
Avser försening vara som tillverkas eller skaffas särskilt
för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål,
äger köparen dock häva endast om förseningen
överstiger tio arbetsdagar och köparen dessutom kan
erhålla leverans av försenad vara från annan än säljaren
före av denne aviserad tidpunkt för leverans.

29. Om försenad vara står i sådant sammanhang med
redan levererad vara, eller vara som skall levereras
senare, att det skulle medföra väsentliga kostnader för
den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid
köpet, må avtalet hävas i sin helhet.

30. Utnyttjar part ej rätt att häva avtalet inom fem arbetsdagar
från mottagandet av avisering av försening, skall
däri angiven tidpunkt för leverans anses såsom ny
leveranstidpunkt.

31. Häver part vid försening har han rätt till ersättning
för den skada som uppkommit efter hävningen.
Skadeståndet inklusive ersättning enligt punkt 26 och
27 skall sammanlagt inte överstiga köpesumman.

32. Utöver vad ovan stadgas är säljaren fri från ersättningsskyldighet
eller annat ansvar i anledning av dröjsmål
med leveransen.

Mottagningskontroll och kontroll före montage
33. Om köparen inte kan närvara vid mottagandet avlämnas
varan endast om köparen godkänt detta vid beställningen.
Köparen godtar då att fraktföraren kvitterar varan avseende
kolliantal och utifrån synliga fel.
Uteblir köparen utan sådan överenskommelse returneras
varan till säljaren och levereras därefter sedan nytt leveransdatum
överenskommits. Om säljaren kan visa att
köparen sökts, debiteras tillkommande kostnader.

34. Följesedel skall åtfölja varan.

35. När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning
mot följesedel samt kontrollera varan avseende
utifrån synliga fel.

36. Då varan avemballeras, eller i annat fall innan varan monteras,
skall mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets
och varans art anpassad omsorg.

Reklamation vid fel
37. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte
inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren
meddelande om felet (reklamation).
Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades
till köparen skall reklameras inom fem arbetsdagar
därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha
uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild
fraktsedel skall felet dessutom omedelbart anmälas
till fraktföraren.
I annat fall skall felet reklameras inom tio arbetsdagar
efter
det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars
kommit till köparens kännedom genom reklamation från
annan.

Säljarens ansvar för fel
38. Säljaren ansvarar för fel i varan som framträder inom två
år från varans avlämnande.
I de fall köparen ansvarar mot sin kund i en entreprenad
enligt någon av Byggandets Kontraktskommittés Allmänna
Bestämmelser, ansvarar säljaren för fel i varan som framträder
inom den tid som köparen är ansvarig mot sin kund
med ett tillägg av sex månader, dock maximalt 66 månader
från varans avlämnande. Om säljaren har en kortare
ansvarstid än fem år från varans avlämnande från sin leverantör,
gäller dock den kortare ansvarstiden, om säljaren
senast vid avtalets ingående skriftligen informerat köparen
härom. Ansvarstiden kan dock inte understiga den i
första stycket angivna tiden.

39. Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig
montering eller installation, bristande underhåll, felaktig
skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan
hänföras till köparen.
Säljarens ansvar omfattar heller inte normal förslitning
eller försämring.
Köparen är skyldig att följa upp och dokumentera avtalade
underhålls- och skötselåtgärder.

40. För fel i varan som framträder efter de i punkt 38 angivna
tiderna ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och
visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna
ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid
från den dag varan levererats.

41. Reklamerad vara skall hållas tillgänglig för säljarens undersökning.

42. Reklamerar köparen och det visar sig inte föreligga ett fel
som säljaren ansvarar för, och om köparen borde ha insett
detta, har säljaren rätt till skälig ersättning för nedlagda
kostnader.

43. Säljaren skall utan oskäligt dröjsmål efter reklamation,
utan kostnad för köparen, avhjälpa felet eller företa omleverans.

44. Underlåter säljaren att utan oskäligt dröjsmål avhjälpa
fel eller företa omleverans, har köparen efter skriftligt
meddelande till säljaren rätt till ersättning för skäliga kostnader
för att själv avhjälpa felet eller rätt till prisavdrag
som motsvarar felet.
Om felet uppträder i eller berör en anläggning som med
hänsyn till köparens kompetens är av komplicerad natur,
åligger det köparen att, innan han själv söker lokalisera
eller avhjälpa felet, bereda säljaren skälig möjlighet att
göra detta.
Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid
efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller
felaktig vara, om felet är av väsentlig betydelse för köparen
och säljaren insett eller borde ha insett detta.
Vid hävning har köparen rätt till ersättning för skada han
lidit. Ersättningen är begränsad till köpesumman.

45. Häver köparen beträffande en felaktig vara, får han samtidigt
häva köpet avseende tidigare eller senare leveranser,
om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha
betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande
dessa leveranser.

46. Om andra stycket i punkt 38 är tillämpligt gäller att
säljaren
svarar för skäliga kostnader sammanhängande
med reparation eller utbyte av felaktig vara nämligen:
– lokalisering av felet
– åtkomst och borttagande av felaktig vara
– installerande av reparerad eller utbytt vara
– återställande av skada på fastighet eller på annan egendom
än den försålda varan, vilken uppstått genom för
reparationen eller utbytet nödvändigt ingrepp och som
är begränsad till arbetsområdet härför.
Säljarens ersättningsskyldighet enligt denna punkt begränsas
till vad som kan ersättas av säljarens särskilda
åtkomstförsäkring.

47. Säljaren har inte något ansvar för fel eller skada utöver
vad som föreskrivs i punkterna 38-46. Detta gäller varje
förlust felet eller skadan kan orsaka som exempelvis
produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk
följdförlust.
Denna begränsning gäller dock inte om han gjort sig
skyldig till grov vårdslöshet.

48. Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt punkterna
38 - 46, om han kan visa att det förelegat ett sådant
hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 61 och
säljaren meddelar köparen detta enligt vad som anges
i punkt 62.

Ansvar för omhändertagen vara o dyl
49. Part ansvarar för skada, som på grund av underlåten
eller bristfällig vård från hans sida uppkommer på
materiel, vara eller hjälpmedel som motparten tillhandhåller
honom, om han inte kan visa att skadan
uppkommit utan hans vållande.

Försäkringar

50. Säljaren skall under tider som anges i punkt 38, ha allmän
ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd
av fel i varan. Försäkringsbeloppet skall vara lägst 200
prisbasbelopp.
Säljaren skall också ha särskild åtkomstförsäkring med
ett försäkringsbelopp som inte understiger 200 prisbasbelopp.

Säkerhet

51. Uppkommer skälig anledning att antaga, att part ej
kommer att fullgöra honom åvilande leverans- eller
betalningsskyldighet, äger motparten rätt att kräva, att
godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål,
äger part som krävt säkerhet skriftligen häva köpet såvitt
avser ej levererad vara.

52. Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om
motparten försätts i konkurs eller annars till följd av
obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser
enligt avtalet.

Återtaganderättsförbehåll
53. Varan förblir säljarens egendom, till dess den blivit
fullt betald, i den utsträckning som sådant förbehåll är
giltigt enligt tillämplig lag.

Pris mm

54. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för
därpå belöpande mervärdesskatt.

55. Om ej annat avtalats, gäller det pris om vilket köparen
underrättats före den avtalade leveransen.

Betalning och preskription
56. Säljaren skall till köparen översända faktura senast fyra
månader efter slutleverans eller om detta ger säljare
längre tid för fakturering - fyra månader efter den dag
då köparens entreprenad avlämnats. Har så ej skett
har säljaren ej rätt till betalning för senare översänd
faktura.

57. Avser säljarens fordran belopp som ingår i köparens
kontraktssumma eller mervärdesskatt avseende dennes
entreprenad inträder ej preskription enligt punkt 56.

58. Om säljare kan visa att han inte känt till eller bort
känna till sin fordran räknas preskriptionstiden om
fyra månader från den tidpunkt då han först bort äga
sådan vetskap.

59. Betalning innebär ej godkännande av varan.

Avbeställning
60. Köparen har rätt att avbeställa icke levererad vara. Vid
avbeställning skall köparen ersätta säljarens kostnader
för avbeställd vara, om säljaren inte kan få ersättning
härför genom försäljning till annan eller på annat sätt.

Befrielsegrunder
61. Säljaren och köparen äger ej gentemot varandra
åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess
fullgörande väsentligt försvåras till följd av någon
omständighet, såsom arbetskonflikt, krig, myndighets
beslut, omfattande driftsstörningar hos parten eller
underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande,
som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande
och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga
inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

62. Part skall omgående skriftligen underrätta motparten
om att befrielsegrund föreligger. Eljest äger han ej
åberopa denna.

63. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera
parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande
försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tvist
64. Om inte parterna kommit överens om annat gäller följande.
Tvist på grund av avtalet skall avgöras i Sverige
med tillämpning av svensk materiell rätt med undantag
för dess regler om lagval. Om det omtvistade beloppet
inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp, exklusive
mervärdesskatt skall tvisten avgöras av allmän domstol.
I annat fall skall tvisten avgöras genom skiljedom
enligt lagen om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp
avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av
talan.
Part äger dock inför allmän domstol väcka talan om
utbetalning av ostridiga enligt avtalet förfallna belopp. 

 


© SEG 2007. Adress: SEG Box 22307, 104 22  Stockholm. Telefon: 08-663 01 30.
E-post: info@seg.se