Regelverk

Nedan följer en sammanfattning av riktlinjer till det regelverk som gäller för E-nummerbanken. Sammanfattning är indelad i först allmänna riktlinjer och sedan följer specifika riktlinjer för respektive aktör, dvs leverantörer, Grossister och SEGs kansli.

1 Allmänt

1.1 Definitioner:
SEG= Sveriges Elgrossister
Grossist= Medlem i SEG eller licensinnehavare i E-nummerbanken
Leverantör= Företag som marknadsför produkt på svensk marknad

1.2 Produkter som säljs i Sverige genom de svenska elgrossisterna kan förses med en egen unik identifikation, ett så kallat E-nummer

1.3 Syftena med E-numret är i första hand att: – effektivisera orderprocessen och materielhanteringen – förenkla administrationen – förbättra möjligheterna till spårbarhet – bekräfta produktens överensstämmelse med svenskt regelverk

1.4 E-numret är ett sjusiffrigt nummer och skrivs enligt följande: 00 000 00

1.5 E-nummer kan tas ut av leverantörer till SEGs medlemsföretag som har licens för användning av databasen, den så kallade E-nummerbanken

1.6 Produkt som tilldelas E-nummer ska uppfylla gällande lagar och förordningar i Sverige

1.7 Om en produkt med E-nummer förändras så att funktion, miljöegenskaper eller utseende påverkas, ska ett nytt E-nummer sökas

1.8 Om samma produkt importeras till Sverige via flera kanaler ska varje leverantör/importör söka eget E-nummer

1.9 SEGs Tekniska Grupp svarar för utveckling och underhåll av bankens struktur

1.10 Tillgången till E-nummerbanken regleras av stadgar som fastställes av SEGs styrelse

1.11 E-nummerbanken skyddas av lagen om upphovsrätt

1.12 E-nummerbanken ägs och administreras av SEG

2 Leverantörer

2.1 Leverantör som önskar E-nummer på sin produkt kontaktar någon av grossisterna som är ansluten till E-nummerbanken.

2.2 Vid ansökan ska leverantören förse grossisten med sådana uppgifter så att bedömning enligt 1.6 kan göras. Leverantören svarar för uppgifternas riktighet.

2.3 För varje aktivt E-nummer debiteras leverantören årligen en licensavgift. Avgiften består av en fast och en rörlig del.

2.4 Leverantör har alltid ansvar att avaktivera E-nummer. Numren finns kvar i databasen men får inte längre användas av leverantören. För dessa passiva E-nummer utgår ingen avgift.

2.5 Vid uppläggning av ny leverantör debiteras en uppläggningsavgift.

3 Grossister

3.1 Om en grossist beslutar ta ut E-nummer görs detta enligt särskilt beskriven rutin.

3.2 En grossist får ej utföra en samlad överföring av E-nummerbankens innehåll till utomstående aktör (t ex till leverantör eller kund).

4 SEGs kansli

4.1 Hantering av databasen (licenshavare, överföring av uppgifter) regleras av stadgarna för E-nummerbanken

4.2 E-nummeransökan granskas och godkänns av kansliet. I normalfallet sker detta inom 5 arbetsdagar

4.3 SEG kan ändra föreslaget nummer och även flytta produkten till annan lista.

4.4 Information om godkända E-nummer lämnas till ansökande leverantör eller grossist