Integritetspolicy

Allmänt

Sveriges Elgrossisters Service AB, SEG, är en branschorganisation för elgrossister i Sverige med säte och adress Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm. Den här policyn innehåller information om hur SEG behandlar personuppgifter, med fokus på behandling kopplat till produktdatabasen E-nummerbanken*.

När behandlar SEG personuppgifter?

SEG behandlar personuppgifter i ringa omfattning och aldrig utan att informera personen ifråga. Den huvudsakliga behandlingen sker i samband med administration av E-nummerbanken och till E-nummerbanken kopplade tjänster såsom t.ex. E-nummersök (www.e-nummersok.se). Härutöver sker behandling i samband med administrativa system och rutiner såsom fakturering (fakturareferensperson) och e-post.

Vilka personuppgifter behandlar SEG?

I samband med att en företrädare för ett företag skaffar ett konto i E-nummerbanken registreras namn på de personer som berörs av E-nummerbanken, deras mailadresser och i vissa fall funktioner. SEG registrerar endast huvudkontaktperson och eventuellt fakturareferensperson, om detta är olika personer. För övriga personer ombesörjs registrering och underhåll av personuppgifterna av huvudansvarig på företaget som innehar kontot i E-nummerbanken.

SEG har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter.

Varför behandlar SEG dina personuppgifter?

SEG behöver användares mailadresser för att kunna administrera E-nummerbanken och vid behov förse användare med nya lösenord.

Vem delar SEG personuppgifter med?

SEG delar personuppgifter i följande fall,

Alt 1) Vid behandling av personuppgifter lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in eller krävs för att följa lag eller förordning.

Alt 2) Vid beställningar och anmälningar av SEGs tjänster och produkter kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför SEG, i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla tjänsten eller produkten.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten eller produkten i fråga. Vad gäller E-nummerbanken uppdateras vårt register årligen varvid dina personuppgifter endast behålls om du aktivt använt tjänsten under de senaste 24 månaderna eller samtycker till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid.

Du har rätt att när som helst begära att vi tar bort dina personuppgifter samt återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Vissa uppgifter behöver vi dock ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lagstiftning t.ex. bokföringslagen, detta innebär att sådana uppgifter kan komma att sparas i 7 år.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SEG. Du ska i sådant fall begära detta genom att kontakta SEG på info@seg.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar att användning av dina personuppgifter begränsas eller raderas, kan du vända dig till SEG och begära ändring, begräsning eller radering.

Om du anser att SEG behandlar dina personuppgifter i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar

På SEGs webbplatser t.ex. www.seg.se och www.enummerbanken.se kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. SEG har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@seg.se.